Na osnovu Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Valjevu St.br. 34/14 od 13.05.2015. godine, i na osnovu saglasnosti Odbora poverilaca stečajnog dužnika od 15.10.2015.godine a u skladu sa članovima 131,132,133,135 i 136 Zakona o stečaju ( ,,Službeni glasnik RS” broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

Koncern Farmakom M.B. Šabac- Rudnici i topionica ad Zajača u stečaju, Loznica, Jovana Cvijića br. 11

 

O G L A Š A V A

prodaju imovine stečajnog dužnika i prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

 

 Predmet prodaje je:

1.Mešalica sa skipom TIP TM 1500 sa pratećom opremom

Početna cena iznosi 700.000,00 dinara, Depozit   iznosi 280.000,00 dinara

 

2.Putničko vozilo LO 021-IK ŠKODA OCTAVIA TOUR 1,9 TDI,godina proizvodnje 2008, broj šasije TMBDS41U898832916,broj motora AXR652370

Početna cena iznosi 200.000,00 dinara, Depozit   iznosi  80.000,00 dinara

 

3.Odlivci sirovog olova sa različitim sadržajem šljake u količini od oko 11.000 kg

Početna cena iznosi 600.000,00 dinara, Depozit   iznosi 240.000,00 dinara

 

4.Stečajni dužnik kao pravno lice-predmet prodaje je stečajni dužnik Koncern Farmakom M.B. Šabac- Rudnici i topionica ad Zajača u stečaju, Loznica, Jovana Cvijića br. 11, matični broj 07121059  

 

Imovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica čini nepokretna i pokretna  imovina specificirana u prodajnoj dokumentaciji u delu ,,Opis i tehničke karakteristike” a najznačajnija imovina je:

-nepokretna imovina: zemljište  upisano u list nepokretnosti 106 KO Zajača (osim katastarskih parcela broj 508/3 i 508/4) ukupne površine 332.759 m2 i postojeći objekti na parcelama (proizvodna hala površine 918m2, upravna zgrada površine 360m2, upravna zgrada površine 835m2, postrojenje oksida površine 292m2, plamena peć površine 755m2, tehnički pogon površine 837m2, M.O. Laboratorija površine 675m2, Aneks 1a-dezint. i kristlizacija površine 588m2, Aneks 1b -nadstrešnica površine 393m2, objekat društvene ishrane površine 480m2, boksovi za šljaku površine 500m2, PMS hemijska laboratorija površine 321m2…); zemljište  upisano u listu nepokretnosti 135 KO Brasina ukupne površine  8.515m2;objekti na katastarskoj parceli broj 8814( poslovni prostor 791m2 i 46m2) upisani u list nepokretnosti 8045 KO Loznica; zemljište  upisano u list nepokretnosti 174 KO Blaževo ukupne površine 2.273m2  i postojeći objekti na parcelama; zemljište  upisano u list nepokretnosti 42 KO Vitoše ukupne površine 84.232m2; zemljište  upisano u list nepokretnosti 61 KO Stanulovići ukupne površine 41.375m2;

-pokretna imovina: oprema,zalihe i inventar prema popisnim listama na dan pokretanja stečajnog postupka izuzev opreme, zaliha i inventara koji su predmet izlučenja  i  izuzev zaliha olovne i antimonske šljake.

 

Početna cena iznosi: 180.000.000,00 dinara                                Depozit  iznosi: 117.144.085,80 dinara

 

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

 

  1. nakon dobijanja profakture izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije za imovinu pod rednim brojem 1,2 i 3  u iznosu od 10.000,00 dinara plus PDV a za redni broj 4  (pravno lice) u iznosu od 000,00 dinara plus PDV. Profaktura se  može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09.00 do 12.00 časova u kancelariji stečajnog upravnika u Zavlaci , uz prethodnu najavu na kontakt telefon ovlašćene osobe za kontakt.     Rok za otkup prodajne dokumentacije je 30.09.2016.godine;
  2. uplate depozit   uz naznaku rednog broja imovine iz oglasa na   račun stečajnog dužnika broj 355-0003200503616-39 koji se vodi  kod Vojvođanske banke ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (poslednji dan roka za uplatu depozita je 30.09.2016. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično i direktno mora dostaviti stečajnom upravniku   Marković Dragica, Zavlaka, najkasnije do 30.09.2016. godine do 12 časova po beogradskom vremenu (GMT+1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 12.2016. godine. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme;
  3. prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita . Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita čini sastavni deo prodajne dokumentacije;
  4. prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije za prodaju pod rednim brojem 4 (prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica) potpišu Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Ugovor o čuvanju poverljivih podataka čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

 

 

Imovina stečajnog dužnika i stečajni dužnik kao pravno lice se kupuje u viđenom stanju, a njegova imovina može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije,svakim radnim danom od 10 do 12 časova a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje uz prethodnu najavu stečajnom upravniku.

 

Nakon uplate depozita a najkasnije do 04.10.2016.godine potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, dokaz o uplati depozita ili kopiju bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, izvod iz registra privrednih subjekata i OP obrazac ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice,a ukoliko se kao potencijalni kupac prijavljuje strano pravno lice izvod iz zvaničnog registra privrednih subjekata domicilne države sedišta stranog pravnog lica sa apostilom i prevodom sudskog tumača na srpski jezik, overeno ovlašćenje za zastupanje ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica). U slučaju konzorcijuma pored napred navedenih dokaza dostavlja se i fotokopija ugovora o konzorcijumu i fotokopija overenog ovlašćenja za zastupanje konzorcijuma.

 

Javno nadmetanje će se održati 07.10.2016.godine u 12 časova na adresi Privrednog suda u Valjevu, Karađorđeva 48 A.

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja odnosno od 10:00 do 11:50 časova na istoj adresi.

 

Stečajni upravnik-komisija koju formira stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

1.registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju ( imaju ovlašćenja ili su lično prisutni)

2.otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,

3.poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja

4.održava red na javnom nadmetanju,

5.proglašava za kupca učesnika koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu,

6.potpisuje zapisnik

 

U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od dana javnog nadmetanja a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija.

 

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen  garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika.

Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora za imovinu pod rednim brojem  1,2 i 3 a  u roku od 20 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora za prodaju pravnog lica pod rednim  brojem 4.

Posle prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, stečajni postupak se u odnosu na stečajnog dužnika obustavlja a isti se nastavlja prema stečajnoj masi.

Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni  ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i po propisanoj proceduri, gubi pravo na povraćaj depozita a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. Drugi najbolji ponuđač ima ista prava i obaveze kao proglašeni kupac. U slučaju da je drugi najbolji ponuđač na javnom nadmetanju depozit obezbedio bankarskom garancijom, nakon odustajanja proglašenog kupca, isti mora uplatiti iznos depozita na račun stečajnog dužnika u roku od dva radna dana od prijema obaveštenja kojim se proglašava za kupca , nakon čega će mu biti vraćena garancija.U konkretnom slučaju, kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana prijema obaveštenja kojim se drugi najbolji ponuđač proglašava za kupca.

 

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača depozit ( garancija ) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja. Uplatilac depozita gubi pravo na povraćaj depozita u skladu sa Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita.

 

Poreze i troškove koji proizilaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u celosti snosi kupac.

 

U slučaju da za kupca u postupku prodaje bude proglašeno pravno ili fizičko lice koje podleže obavezi podnošenja prijave koncentracije, shodno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije ( Sl. glasnik RS br. 51/2009), uslovi i rokovi zaključenja ugovora biće prilagođeni rokovima odlučivanja Komisije za zaštitu konkurencije. U navedenom slučaju proglašenom kupcu bankarska garancija će biti naplaćena u roku predviđenim oglasom odnosno depozit će biti zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije. Drugom najboljem ponuđaču depozit ili bankarska garancija  (ukoliko je iznos depozita obezbeđen garancijom) biće zadržan do donošenja odluke Komisije za zaštitu konkurencije po podnetoj prijavi kupca.

 

Osoba za kontakt – stečajni upravnik Dragica Marković, kontakt telefon: 064/305-5884.

 

Preuzmite u PDF formatu