Na osnovu rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Beogradu od 20.12.2010. godine, u predmetu 8- St. 4155/10 od 22.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 132. i 133. Zakona o stečaju (”Službeni glasnik RS” broj 104/09), Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (”Službeni glasnik RS” broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

INDUSTRIJA KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA a.d. u stečaju iz Beograda – Barajevo
ul. Bogoljuba Petkovića bb, matični broj 7025785, PIB broj 100244643
O G L A Š A V A
prodaju imovine stečajnog dužnika – osnovnih sredstava – objekata sa zemljištem i opreme za proizvodnju kotrljajućih ležaja u Barajevu i objekat za proizvodnju kugličnih ležajeva u Bajinoj Bašti
– JAVNIM NADMETANJEM –

barajevo

Imovina bliže opisana po celinama od broja 1 do broja 8 se prodaje pojedinačno. Ukoliko ponuđač ima nameru da kupi jednu odnosno više pojedinačnih celina ili celokupnu imovinu koja je predmet prodaje u obavezi je da postupi u skladu sa sticanjem prava na učešće, za svaku pojedinačnu celinu.

Depozit je 20 % od procenjene vrednosti.
Cene su bez poreza. Porez na prenos apsolutnih prava i PDV  su obaveza kupca.
Obračun i uplate se vrše prema srednjem kursu NBS na dan uplate.
Početna cena je minimalno prihvatljiva vrednost.
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja:
1. na tekući račun stečajnog dužnika br. 105-51321-05 (AIK Banka a.d. Niš – Filijala Beograd) izvrše uplatu iznosa od 60.000,00 dinara radi otkupa Prodajne dokumentacije za celinu br. 1, 2 i 3 , za celinu br. 4  iznos od 24.000,00 dinara, a za celine br. 5,6,7 i 8 iznos od 6.000,00 dinara. Prodajnu dokumentaciju, pored detaljnih podataka o predmetu prodaje (sa fotografijama) čini i obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, izjava o gubitku prava na povraćaj depozita pod određenim uslovima, kao i nacrt kupoprodajnog ugovora;
2. uplate na račun iz prethodne tačke za depozit iznos koji je naveden u oglasu za svaku posebnu celinu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 23.09.2016.g.). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti stečajnom upravniku zajedno sa Obrascem prijave, najkasnije do 23.09.2016. godine. U slučaju da na ponovljenom Javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom,isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana Javnog nadmetanja,a pre potpisivanja Kupoprodajnog ugovora,nakon čega će mu biti vraćena garancija;
3. Prilikom preuzimanja Prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita pod određenim uslovima;
4.Potpišu Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.
5.Registruje kao učesnik na Javnom nadmetanju.
Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati nakon otkupa Prodajne dokumentacije. Profaktura za otkup Prodajne dokumentacije može se dobiti kod stečajnog upravnika svakog radnog dana od 10 do 15 časova na adresi Mihaila Bogićevića br.7/2.
Nakon uplate depozita a najkasnije 26.09.2016. godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije moraju predati stečajnom upravniku obrazac prijave za učešće, sa fotokopijom dokaza o uplati depozita, kao i fotokopijom potpisane izjave o gubitku prava na povraćaj depozita.
U slučaju da je potencijalni kupac pravno lice, dužan je da stečajnom upravniku dostavi i izvod iz registra APR ili druge registracije i OP obrazac za potpisnika ugovora.
Javno nadmetanje održaće se dana 30.09.2016. godine u 14 časova i 15 minuta  na adresi: Beograd, ul. M. Bogićevića broj 7, sprat 2. u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača. Ako javnom nadmetanju prisustvuje ponuđač lično potrebno je da isti poseduje i pruži na uvid dokaz o identitetu (važeća lična karta ili pasoš). U slučaju da ponuđača zastupa ovlašćeno lice potrebno je da isto lice priloži original punomoćja (overenog pred sudom) za zastupanje na javnom nadmetanju .

 

Preuzmite u PDF formatu.