Na osnovu Rešenja o bankrotstvu  stečajnog sudije Privrednog suda u Beogradu, 45 ST 4663 od  02.11.2011. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju («Službeni glasnik  Republike Srbije» broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj  5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj  13/2010.), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

 

”EUROLUKSPETROL- ELP” doo u stečaju iz Beograda, Mihaila Bogićevića br.7.

 

 

OGLAŠAVA

 prodaju dela imovine javnim nadmetanjem

 

 

 

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna  imovina u vlasništvu stečajnog dužnika “Eurolukspetrol- Elp“ doo, u stečaju, Beograd, M.Bogićevića br.7., koju čine:

 

 1. Benzinske stanice kao celine, sa pripadajućim zemljištem, objektima i svim pratećim sadržajima, opremom i drugom imovinom, i to :

 

 1. BS Trstenik, Donji Ribnik (objekat BS 101 m2, nadstrešnica od 210 m2, infrastruktura, bez zemljišta),  sve upisano u LN 379 na KP 643 KO Donji Ribnik, sa opremom i drugom pokretnom imovinom, prema specifikaciji datoj u proceni vrednosti;

 

 1. BS Feketić, Autoput Subotica- Novi Sad (objekat BS 747 m2, nadstrešnica od 815,00 m2, zemljište sa parkingom i sa infrastrukturom od 24.136 m2 objekat ugostiteljstva od 1.703 m2, energetski blok 167 m2 i tursko kupatilo od 43 m2), sve upisano  u LN 4858 na KP 6252/6 KO Feketić, sa opremom i drugom pokretnom imovinom, prema specifikaciji datoj u proceni vrednosti.

Napomena: Predmet prodaje nije objekat koji je u proceni vrednosti imovine označen kao Motel (4066/ 3252,71 m2), koji se nalazi na KP 6252/6, a koji nije uknjižen, jer nije vlasništvo stečajnog dužnika već je prenet Roadstar Motels Beograd, MB 20239140, koji je brisan iz registra APR-a.

 

 1. II. Zemljište namenjeno za izgradnju benzinskih stanica:

 

 1. Doljevac, KO Orljane, K. P. 4755 i 4756, ukupne površine 1ha 23a 89m2, poljoprivr.,
 2. Feketić, KO Feketić, na KP. 6252/7, površine 3ha 23a 92m2, poljoprivredno zemlj.,

3.Ostalo građevinsko zemljište u Novom Sadu, duž autoputa Beograd –  Subotica,upisano

u LN 268 KO N.Sad III, na KP 158/1 površine 92a i 48m2, KP 158/3 površine 8a i 61m2

i KP 158/4 površine 2a i 76m2, na potesu Veliki rit.

 

III. Imovina bliže opisane u tački I i II  predhodnog stava se prodaje pojedinačno. Ukoliko ponuđač ima nameru da kupi više pojedinačnih celina ili celokupnu imovinu koja je predmet prodaje u obavezi je da postupi u skladu sa sticanjem prava na učešće, za svaku pojedinačnu celinu.

 

Procenjena vrednost benzinskih stanica, zemljišta, ostalog gradskog građevinskog zemljišta, pokretne opreme koji su predmet prodaje i visina depozita  u postupku javne aukcije  je:

e
Ukupno procenjene vrednosti pokretne i nepokretne imovine, iznose 3.457.620,00 evra. Početna cena je 892.986,00 evra. Depozit je 20 % od procenjene vrednosti. 

Cene su bez poreza. Porez na prenos apsolutnih prava i PDV pada na teret kupca.

Obračun i uplate se vrše prema srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Početna cena je minimalno prihvatljiva vrednost.

 

Pravo na učešće imaju sva pravna  i fizička lica koja:

 1. nakon dobijanja profakture, izvršene uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u bruto iznosu od 60.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana do 23.09.2016. godine u periodu od 10 do 14 časova u prostorijama stečajnog upravnika u Mihaila Bogićevića broj 7, sprat 2.;
 2. uplate depozit u navedenom iznosu na tekući račun stečajnog dužnika broj 200-2238140102862-64 kod Banka Poštanska Štedionica AD Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 23.09.2016.g). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere zajedno sa Obrascem prijave dostavlja stečajnom upravniku sa kopijom bankarske garancije ili overena kopija uplate depozita do 26.09.2016.godine. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
 3. potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 4. Potpišu Ugovor o čuvanju poverljivih podataka;
 5. Registruje kao učesnik na javnom nadmetanju;

 

Nakon uplate depozita, a najkasnije do 23.09.2016.godine, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće stečajnom upravniku.

 

Javno nadmetanje održaće se dana 30.09.2016.godine u 12 časova i 15 minuta na sledećoj adresi: ulica Mihaila Bogićevića broj 7, sprat 2.

 

Registracija učesnika počinje u 10 časova, a završava se u 11 časova i 50 minuta.

Registracija učesnika obuhvata:

– proveru identiteta podnosioca prijave koji se dokazuje za pravno lice podnošenjem originala ili overene kopije izvoda iz registra privrednih subjekata, APR-a, za domaće fizičko lice dostavljanjem fotokopije lične karte a za strano fizičko lice fotokopija pasoša,

proveru punomoćja i identiteta punomoćnika, što se dokazuje predajom originalnog punomoćja i davanjem lične karte na uvid,

izdavanje numerisane kartice  i

potpis podnosioca prijave na listu učesnika.

 

Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

 1. Otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
 2. Poziva učesnike da istaknu ponude na oglašenu cenu  koju su spremni da plate,
 3. Održava red na javnom nadmetanju,
 4. Proglašava kupca,
 5. Potpisuje zapisnik.

 

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika.

Proglašeni Kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Nakon uplate kupoprodajne cene od strane Kupca i po dobijanju potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, kupac stiče pravo na uknjižbu vlasništva na nepokretnostima, a kod pokretne imovine Kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene.

 

Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita. Ako proglašeni Kupac ne potpiše zapisnik sa javnog nadmetanja, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za Kupca se proglašava sledeći najpovoljniji ponuđač.

 

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 9 do 15 časova uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon 064/162 00 42

 

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

 

Ostalim ponuđačima na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 7  dana od dana javnog nadmetanja.

 

Troškovi overe ugovora i svi drugi pripadajući troškovi padaju na teret kupca.

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Branko Jugović, kontakt telefon: 064/162 00 42

Preuzmite u PDF formatu.